Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Vee taaskasutusstrateegia koostamine

Hoiame kokku ja kasutame nutikalt pinna- ja põhjavett:
• Hoiame jõgede ja järvede head seisundit.
• Aitame kaasa tööstusest muudetud looduse taastumisele.
• Juhime vähem heitvett keskkonda.

Tööpaketi tegevuste eesmärgiks on välja selgitada sobivaid lahendusi heitvee taaskasutuseks. Tulenevalt Eesti eripäradest (meil vajab põllumaa sageli kuivendamist ning seetõttu ei saa veepuudust siin probleemina välja tuua) katsetatakse alternatiivseid lahendusi (nt, mikrovetikate kasvatamine loomasöödaks) heitvee taaskasutamiseks põllumajandussektoris. Tegevuse käigus võetakse täpsema vaatluse alla ka Ida-Virumaa probleemistik - joogivee varustuskindluse nõrkus ning surve keskkonnale. Pilootkatsete tulemusena pakutakse välja alternatiivseid lahendusi tööstusettevõttele heitvee taaskasutamiseks jahutusveena (nt Konsu järvele surve vähendamine) ning selgitatakse välja nii tehnilised võimalused kui ka sotsiaal-majanduslik perspektiiv Sirgala-Viivikonna alale tekkiva tehisjärve pinnavee kasutamiseks kas otseselt või kaudselt (Vasavere põhjavee varude toitmise abil) täiendava joogivee allikana, võttes samaaegselt arvesse ka tekkiva märgala CO2 sidumise potentsiaali. Töö tulemusena töötatakse välja meie tingimustesse sobivaim strateegia heitvee taaskasutamiseks.