Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Kliimamuutustest mõjutatud veekogude kaardistamine ja meetmete väljatöötamine

Loome eeldused pinna- ja põhjavee kaitseks ning targaks kasutamiseks muutuvas kliimas:
• Kaardistame veepuuduse suhtes tundlikud piirkonnad, looduslikult kliimatundliku veerežiimiga veekogud ja põhjaveekihid.
• Loome pinna- ja põhjavee mudelid kliimamuutuste mõju hindamiseks erinevates Eesti piirkondades ning tegevuskava veepuudusega kohanemiseks.
• Tõstame inimeste teadlikkust kliimamuutuste suhtes tundlikest piirkondadest, jõudes nii targa veekasutuseni.

Tööpaketi eesmärk on tagada pinna- ja põhjaveekogumite hea seisund muutuvas kliimas. Projekti raames kaardistatakse kliimamuutuste suhtes tundlikud veekogumid, arendatakse välja mudelid ning töötatakse välja meetmed.

Projekt jaotub viieks tegevuseks:

  1. Riiklike andmete inventuur ja koondamine (veekasutuse andmed ning pinna- ja põhjavee andmed).
  2. Kliimatundlike veekogumite kaardistamine. Hinnatakse kliimamuutuste mõjude prognoose kohalikul tasandil. Hinnatakse vee tarbimise muutusi. Töötatakse välja metoodika, mille käigus identifitseeritakse olulised tegurid ning tegurite osatähtsus, mille tulemusel määratakse kliimatundlikud alad.
  3. Eestile sobilike mudelite valimine ja arendamine. St. - arendatakse välja mudelid, mis näitavad pinna- ja põhjavee koguseid ja vee voolu ühtse süsteemina ning võtavad arvesse kliimaprojektsioone. Seniste üldlevinud modelleerimispraktikate kitsaskohaks on olnud pinna- ja põhjavee voolu koossimuleerimine. Eritüübilistest valglatest  valitakse välja 5 pilootala, kus teostatakse kompleksseire ja koostatakse mudelid. Pilootaladel välja töötatud mudeleid saab tulevikus kasutada ka teistes Eesti piirkondades. 
  4. Meetmete väljatöötamine veekasutajate jaoks. Tegevuse eesmärk on tagada pinna- ja põhjaveekogude hea seisund muutuvas kliimas. Meetmed töötatakse välja teiste tegevuste tulemuste põhjal ja need määratakse neile veekogumitele, mille hea seisund on ohus. Välja töötatud meetmeid võetakse arvesse veemajanduskavades ja kliimamuutustega kohanemise arengukavas. 
  5. Kohalike elanike kaasamine andmekorjesse. Arendatakse välja harrastusteaduse rakendus, mis on mõeldud veekogude seireks. Selle abil kaasatakse kohalikud elanikud pilootalade seiresse. Rakenduse eesmärk on tõsta kodanike teadlikkust veekogude seisundist.